വിപ്ലവം ഓഡീഷൻ

ഈ ഞയറാഴ്ച്ചയാണ് നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഓഡീഷൻ സമയം രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ, തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമിക് മുൻമ്പിൽ വിപ്ലവത്...

Posted by Nishad Hasan on Tuesday, 22 August 2017

No comments:

Post a Comment