ഒരു മുത്തശിക്കഥ റിവ്യൂ - ORU MUTHASHIKATHA FACEBOOK REVIEW BY DEVAN

#ഒരു_മുത്തശി_ഗദ ഒരു മുത്തശി ഗദ കണ്ടു എന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഓണ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഏറവും മികച്ചത് ഇതാണ്. ധൈര്യമായി പോയിക്കാണാ...

Posted by Devan Thodupuzha on Wednesday, September 14, 2016

No comments:

Post a Comment